Luận án tiến sĩ: Phương pháp chống tấn công phân tích năng lượng cho thuật toán AES trên thẻ thông minh dựa trên kỹ thuật mặt nạ nhúng
Ngày đăng: Lượt xem: 202
Chuyên ngành: Kỹ thuật mật mã                   Mã số: 9520209
 
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Tùng
 
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS.Nguyễn Hồng Quang
                                               2. TS. Đặng Vũ Hoàng
 
Cơ sở đào tạo: Học viện Kỹ thuật mật mã
 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Phát triển cơ sở lý thuyết, đảm bảo toán học để kết hợp các phương pháp hạ bậc biểu diễn dữ liệu trên trường GF(2^8) về trường GF((2^4))^2 và ngược lại, phương pháp ánh xạ các phần tử dữ liệu trên trường GF((2^4))^2 sang vành GF(2^4)(x)/P(x)Q(x) và chiếu ngược lại, phương pháp mặt nạ nhân để tính toán, kết hợp, điều chỉnh giá trị mặt nạ cho thuật toán AES.

2. Đề xuất lược đồ mặt nạ nhúng biến đổi vành trường FREM và xây dựng thuật toán AES-EM: Đề xuất phương pháp chống tấn công dựa trên kỹ thuật mặt nạ nhúng FREM kết hợp với mô hình mặt nạ đầy đủ để mặt nạ cho biến đổi SubBytes. Chứng minh tính an toàn, hiệu quả của phương pháp; xây dựng thuật toán AES có mặt nạ đảm bảo an toàn, hiệu năng và phù hợp khi thực thi trên thẻ thông minh.

3. Xây dựng thực thi, thử nghiệm, đánh giá và so sánh hiệu quả phương pháp đề xuất: Triển khai mô phỏng, thực thi thuật toán, thực nghiệm tấn công phân tích năng lượng lên thuật toán AES mới xây dựng, đánh giá kết quả, so sánh với lý thuyết, đề xuất hướng ứng dụng của đề tài.

/Upload/files/Nguy%e1%bb%85n%20Thanh%20T%c3%b9ng.rar

Bài viết cùng chuyên mục