Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ma trận MDS và phép biến đổi ma trận bảo toàn các tính chất mật mã tốt nhằm xây dựng tầng khuếch tán/khuếch tán động hiệu quả cho mã khối cấu trúc SPN
Ngày đăng: Lượt xem: 3990

Tên luận án: Nghiên cứu ma trận MDS và phép biến đổi ma trận bảo toàn các tính chất mật mã tốt nhằm xây dựng tầng khuếch tán/khuếch tán động hiệu quả cho mã khối cấu trúc SPN

 

Chuyên ngành: Kỹ thuật mật mã                Mã số: 9520209

 

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Lượng

 

Người hướng dẫn khoa học:           1. TS. Nguyễn Ngọc Cương

                                                         2. TS. Nguyễn Chung Tiến

 

Cơ sở đào tạo: Học viện Kỹ thuật mật mã

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Phát triển một phương pháp xây dựng hiệu quả các ma trận MDS/MDS truy hồi kích cỡ đủ lớn để ứng dụng cho việc xây dựng các tầng khuếch tán/khuếch tán động hiệu quả cho mã khối cấu trúc SPN.

 

2. Phát hiện và chứng minh được khả năng bảo toàn những tính chất mật mã tốt của phép biến đổi lũy thừa trực tiếp nhằm làm cơ sở lý thuyết quan trọng cho việc xây dựng các tầng khuếch tán/khuếch tán động hiệu quả cho mã khối cấu trúc SPN.

 

3. Mở rộng phép nhân với vô hướng với các dòng của một ma trận MDS thành phép nhân với vô hướng mới đó là nhân với vô hướng với đồng thời cả các dòng và các cột của một ma trận MDS. Qua đó, chỉ ra rằng phép nhân với vô hướng mới này bảo toàn một số tính chất mật mã tốt như : tính MDS và tính tự nghịch đảo.

 

4. Phát triển cơ sở lý thuyết cho việc tính toán hiệu quả các đầu vào và đầu ra của các ma trận MDS động dựa trên các ma trận MDS tĩnh ban đầu.

 

5. Nghiên cứu đề xuất một số thuật toán động hiệu quả cho tầng khuếch tán của mã khối cấu trúc SPN nhằm nâng cao độ an toàn của các mã khối này.

 

Trần Thị Lượng.rar