Luận án tiến sĩ: Nâng cao tốc độ truyền tin bảo mật trong hệ thống vô tuyến chuyển tiếp trên cơ sở ứng dụng quy hoạch DC
Ngày đăng: Lượt xem: 92
Chuyên ngành: Kỹ thuật mật mã                   Mã số: 9520209
 
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Như Tuấn
 
Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Đặng Vũ Sơn
                                               2. TS. Nguyễn Ngọc Cương
 
Cơ sở đào tạo: Học viện Kỹ thuật mật mã
 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Luận án đã đề xuất một số thuật toán nâng cao hiệu suất truyền tin mật trong bảo mật tầng vật lý trên mạng chuyển tiếp vô tuyến, đồng thời đưa ra khuyến cáo hỗ trợ cài đặt, thiết lập tham số truyền tin cho mạng chuyển tiếp vô tuyến bảo mật, cụ thể:

  • Đề xuất thuật toán DCA-DF1E và DCA-DFME nâng cao tốc độ truyền tin bảo mật cho mạng chuyển tiếp vô tuyến hoạt động theo kỹ thuật DF có sự xuất hiện của một và nhiều trạm nghe lén.
  • Đề xuất thuật toán DCA-AF1E và DCA-AFME nâng cao tốc độ truyền tin bảo mật cho mạng chuyển tiếp vô tuyến hoạt động theo kỹ thuật AF với sự xuất hiện của một và nhiều trạm nghe lén.
  • Luận án đã triển khai thử nghiệm trên máy tính để đánh giá các thuật toán đề xuất và so sánh hiệu quả truyền tin mật cho mạng chuyển tiếp vô tuyến theo kỹ thuật DF và AF; đồng thời làm rõ hiệu quả của việc tăng số trạm chuyển tiếp so với số trạm nghe lén và đưa ra khuyến nghị về số lượng trạm chuyển tiếp phù hợp theo số lượng trạm nghe lén.

Kết quả Luận án đã làm tăng tính khả thi của phương pháp bảo mật truyền tin tầng vật lý của Wyner cho mạng truyền tin vô tuyến theo quan điểm bảo mật của Shannon. Với sự phát triển của lý thuyết thông tin và kỹ thuật truyền tin vô tuyến, đặc biệt là kỹ thuật truyền tin theo búp sóng và có tương tác đa ăng ten thì vấn đề bảo mật truyền tin tầng vật lý càng trở nên khả thi ngay cả khi chất lượng kênh truyền của trạm thu hợp pháp kém hơn kênh truyền trạm thu lén.

/Upload/files/Lu%e1%ba%adn%20%c3%a1n%20-%20Nguy%e1%bb%85n%20Nh%c6%b0%20Tu%e1%ba%a5n.rar

Bài viết cùng chuyên mục