Luận án tiến sĩ: Một số phương pháp mã hóa có thể chối từ dựa trên mã hóa xác suất
Ngày đăng: Lượt xem: 381

Tên luận án: Một số phương pháp mã hóa có thể chối từ dựa trên mã hóa xác suất

 

Chuyên ngành: Kỹ thuật mật mã                Mã số: 9520209

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Tâm

 

Người hướng dẫn khoa học:           1. PGS.TS. Lê Mỹ Tú

                                                         2. TS. Nguyễn Nam Hải

 

Cơ sở đào tạo: Học viện Kỹ thuật mật mã

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Tổng hợp và đề xuất phương pháp tổng quát thực hiện gài đặt mã hóa có thể chối từ dựa trên mã hóa xác suất.

 

2. Phát triển một phương pháp tổng quát thực hiện mã hóa có thể chối từ khóa bất đối xứng dựa trên giao thức ba bước Shamir với cách thức mã hóa xác suất.

 

3. Đề xuất ba giao thức mã hóa có thể chối từ cụ thể sử dụng các hệ mật khác nhau dựa trên giao thức ba bước Shamir, với cách thức mã hóa xác suất, bao gồm: giao thức mã hóa có thể chối từ sử dụng thuật toán Pohlig-Hellman; giao thức mã hóa có thể chối từ sử dụng thuật toán mã hóa khóa bất đối xứng giữ bí mật khóa SRA; giao thức mã hóa có thể chối từ sử dụng mã hóa Vernam kết hợp thuật toán mã hóa ElGamal. Các giao thức đề xuất được chứng minh đầy đủ các tính chất chính xác, an toàn, chối từ của một giao thức mã hóa có thể chối từ.

 

4. Đề xuất một phương pháp mã hóa có thể chối từ khóa đối xứng dựa trên mã khối thực hiện theo cách thức mã hóa xác suất, bằng cách kết hợp mã khối với thuật toán giải hệ phương trình đồng dư. Phương pháp đề xuất được chứng minh đầy đủ các tính chất chính xác, an toàn, chối từ của một giao thức mã hóa có thể chối từ.

 

/Upload/files/Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T%C3%A2m.rar

Bài viết cùng chuyên mục